ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1: Definities
De e-commerce website van People Pack, een VOF met maatschappelijke zetel te Spoorwegstraat 90, B-3500 Hasselt, BTW BE 0770.610.263, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

In de algemene voorwaarden worden er verwijzingen gemaakt die worden omschreven als volgt:
1. People Pack: Dienstverlener.
2. Dienst: diensten die People Pack levert aan de Klant.
3. Aanbod: Het verkopen van producten.
4. Producten: online e-books, online coaching en online opleidingen die People Pack via de website verkoopt aan de Klant.
5. Klant: Consument die een overeenkomst afsluit met People Pack en hierdoor automatisch de algemene voorwaarden aanvaardt.
6. Overeenkomst: De overeenkomst aangegaan tussen Klant en People Pack.
7. Schriftelijk: Via e-mail naar hello@peoplepack.be of aangetekend schrijven naar de maatschappelijke zetel van People Pack.
8. Websites: Peoplepack.be, Peoplepack.myshopify.com, Peoplepack.teachable.com


Artikel 2: Algemene bepalingen
2.1
De prestaties van People Pack bestaan uit het verkopen van Opleidingen. Behoudens anders overeengekomen, aanvaardt de klant dat de Opleidingen standaardproducten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften gecreëerd werden. Bijgevolg aanvaardt de klant dat People Pack geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de Opleidingen om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden. People Pack neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke informatie, evenwel zonder enige garantie in dit verband.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing. 

Artikel 3: Aanbod en aankoop
3.1. People Pack doet steeds een aanbod via de website, via e-mail of sociale media.  Alle prijzen zijn (behoudens anders vermeld) exclusief btw en worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend.  

3.2. People Pack heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de Klant het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod. 

3.3. People Pack kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

3.4. Elke inschrijving en aankoop van producten door de Klant dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. De Overeenkomst tussen People Pack en de Klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving van de Klant door People Pack.

3.5. Diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald.

3.6. People Pack zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde online coachings te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. omdat er geen wetswijzigingen zijn opgetreden m.b.t. de recentelijke ontwikkelingen, ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers en docenten van People Pack) kan People Pack de online coaching annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen. 

Artikel 4: Herroepingsrecht
Het herroepingsrecht geldt niet voor de producten. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud is aldus niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.  Bij aanvaarding van het Aanbod voor de levering van een dienst of product gaat de Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht.

Artikel 5: Gebruikersaccount online opleidingen
5.1. 
Om toegang te krijgen tot online Diensten, waaronder online opleidingen, dient de Klant op de website en/of het online platform een account aan te maken. De Klant zal ervoor zorgen dat de informatie in het account steeds actueel en up-to-date is. Daarnaast zal de Klant ook zorgen voor een veilig en uniek wachtwoord. 

5.2. Toegang tot het gebruikersaccount is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden. Elke inbreuk hierop zal aanleiding geven tot een schadevergoeding ter waarde van het volledig facturatiebedrag, onverminderd de gewone facturatie en onverminderd het recht om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen. 

5.3. Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de Dienstverlener de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is. 

5.4. Wanneer de Klant zou handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 6: Online opleidingen en coachings

6.1. Toegang tot online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.

6.2. Bij een vermoeden van het (ver)delen van toegang tot  online opleidingen met derden wordt de toegang tot de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

6.3. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van People Pack.


6.4.
 De aangeboden online opleidingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de website of via een online platform. 

6.5. De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te kunnen maken van de online opleidingen en coachings.

6.6. De inhoud blijft beschikbaar gedurende de duurtijd van het traject. De duurtijd zal telkens per traject of cursus worden vermeld. 

Artikel 7: Website
7.1.
People Pack is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. People Pack zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

7.2. People Pack is niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

7.3. People Pack kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. 

7.4. People Pack stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online diensten na eventuele technische storingen zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. People Pack kan evenwel geen enkele garantie bieden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

8.1. People Pack zal zich steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat People Pack slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting.

8.2. People Pack biedt geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van de Klant. 

8.3. People Pack heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. De Dienstverlener heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

8.4. De aansprakelijkheid van People Pack is beperkt tot de vergoeding die aan haar betaald werd voor haar diensten. People Pack is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, verlies of elke stijging van de algemene kosten.

8.5. People Pack is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de Klant, noch is People Pack aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van People Pack wordt weerhouden, is People Pack er enkel toe gehouden de Opleiding te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.

8.6. People Pack aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de Dienstverlener alsnog aan de contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrecht 
9.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant  dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website en online teaching platform,  producten eigendom zijn van People Pack. People Pack behoudt alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content.

9.2. People Pack verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst. 

9.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door People Pack, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

9.4. Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag uitsluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik. 

9.5. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

Artikel 10: Gegevensverwerking 
10.1. Door het aanvaarden van een aanbod,  verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform People Pack zijn privacy policy.

10.2. Door het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moet People Pack voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de Privacy Policy.

10.3. In het kader van de diensten die People Pack verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van het Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om de overeenkomst met de Klant naar behoren uit te voeren. 

Artikel 11: Geheimhouding 
11.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen. Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

  • het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen,
  • het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie, 
  • het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege,
  • Partijen informatie dienen mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage. 

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden vanaf de start van de overeenkomst.

11.2. De Klant erkent dat People Pack bepaalde info en foto’s kan delen op haar sociale media kanalen. De Klant dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer hij/zij wenst dat People Pack bepaalde informatie niet openbaar maakt.

Artikel 12: Toepasselijk recht
12.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

12.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

12.3.  De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen worden door het Belgische recht beheerst. Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Tongeren.