PRIVACY POLICY


People Pack geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Deze Privacy Policy is van toepassing op het gebruik van de website, webshop en de daarop ontsloten dienstverlening van People Pack.

Deze Privacy Policy  is bedoeld om jou als klant op een transparante wijze te informeren over de gegevens die verzameld worden. Dit in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/08/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 

Door deze website te gebruiken en jouw gegevens te verstrekken, ga jij uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop we jouw persoonsgegevens zullen verzamelen en verwerken.  

De gegevensverwerking
Deze Privacy Policy beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Contactgegevens

Gegevens 

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, sociale media account,… 

Doel 

-Voor het beantwoorden van gestelde vragen via e-mail.
-Voor directe marketingdoeleinden, om u op de hoogte te stellen van nieuwe Opleidingen.
-Gerelateerd aan de Overeenkomst, voor het verwerken van de bestelling.

Grondslag

Uitvoering van de Overeenkomst en toestemming

Duurtijd 

-Algemeen: Tot 12 maanden tenzij anders overeengekomen.
-Voor directe marketingdoeleinden: tot uitschrijving.

Facturatie en financiële administratie 

Gegevens

Naam, factuuradres, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaand saldo.

Doel 

Verwerking van de betaling.

Grondslag

Uitvoering van de Overeenkomst en toestemming 

Duurtijd 

Wettelijk verplicht tot 7 jaar. 

Technische informatie 

Gegevens 

IP adres, foutmeldingen,… 

Doel 

Het verbeteren van de website voor algemeen gebruik.

Grondslag

Gerechtvaardigd belang en toestemming.

Duurtijd:

Tot 12 maanden tenzij anders overeengekomen..

Cookies 

Gegevens 

Cookies geplaatst op de website via Google Analytics.

Doel

-Het verkrijgen van rapportages over het gebruik van de website-Het verzamelen van informatie over uw surfgedrag. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten

Grondslag

Gerechtvaardigd belang en toestemming. 

Duurtijd 

Afhankelijk van de geplaatste cookie. 

 

 • Hostingservice website: Cloud86
 • Nieuwsbriefdienst: Convertkit 
 • Betaaldiensten: Shopify, Mollie
 • Online opleidingssysteem: Teachable
 • Andere partijen: Microsoft Teams

Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan People Pack op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u Klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Als betrokkene beschikt u over diverse rechten met betrekking tot de over uw verzamelde persoonsgegevens. Indien u beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve People Pack via e-mail, hello@peoplepack.be, te contacteren.

U beschikt over de volgende rechten:

 • Recht van inzage en kopie;
 • Recht van aanpassing of rectificatie;
 • Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid);
 • Recht op beperking van verwerking;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht op overdraagbaarheid.

Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dient u via e-mail een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen. Dit ter verificatie van uw identiteit.

De uitoefening van uw rechten is kosteloos tenzij het verzoek buitensporig en/of ongegrond is, kan er een administratieve kost aangerekend worden.

Indien en voor zover dit zou zijn voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de gegevens-beschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Wijzigingen in de Privacy Policy

Wij behouden te allen tijde het recht onze Privacy Policy te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als de nieuwe Privacy Policy gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
People Pack, Spoorwegstraat 90, B-3500 Hasselt.
Email: hello@peoplepack.be